Spółdzielcza Grupa Bankowa

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZYKOSY

Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Stary Rynek 7/8, kod pocztowy: 63 – 000 Środa Wielkopolska, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116255, NIP 7860006023, REGON 000506136, dalej „Bank”, sprzeda nieruchomość gruntową, niezabudowaną, położoną w miejscowości Krzykosy (gmina Krzykosy, powiat średzki, województwo wielkopolskie), przy ul Dolnej, stanowiącą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 491/4 (jednostka ewidencyjna 302502 2 Krzykosy, obręb 0002-Krzykosy), o powierzchni 0,1759 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/00013628/4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy działka stanowi jednostkę ewidencyjna 302502 2 Krzykosy, obręb 0002-Krzykosy, z przeznaczeniem jako teren zabudowy usługowej – symbol U. Przedmiotowa działka posiada dojazd ul. Dolną do ul. Głównej(asfaltowej drogi powiatowej relacji Krzykosy-Borowo-Zaniemyśl). Działka ma kształt czworoboku zbliżonego do kwadratu, a jej teren jest płaski. Działka nie jest ogrodzona (częściowo w granicy działki znajduje się ogrodzenie jednej z sąsiednich działek, zabudowanej domem mieszkalnym). Działka jest w większości zadrzewiona samosiejkami drzew liściastych (głównie lipami, klonami, brzozami, topolami i osikami) i 1 sosną. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako grunty zadrzewione i zakrzewione Lz-RVI. Działka posiada dostęp do uzbrojenia technicznego – energii elektrycznej i wody. W sąsiedztwie przedmiotowej działki znajdują się działki zabudowane domami mieszkalnymi, boiska (orlik), działki niezabudowane oraz siedliska wiejskie.

Ze stanem prawnym nieruchomości i jej oszacowaniem wraz z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, w tym jej wartości według operatu szacunkowego, w Centrali lub Oddziale w Krzykosach. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: Centrala 61 2852227 lub O/Krzykosy 61 2851576.
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, opodatkowana będzie podatkiem VAT, według stawki obowiązującej w chwili sprzedaży (wynoszącej w dniu sporządzenia niniejszej oferty, tj. w dniu 10.04.2016 roku, 23%). Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosić będzie nabywca.
W terminie do dnia 30.04.2016 roku zainteresowani mogą składać pisemne oferty nabycia przedmiotowej nieruchomości. Oferta powinna być złożona w Centrali Banku znajdującej się w Środzie Wielkopolskiej, pod adresem: ul. Stary Rynek 7/8, kod pocztowy: 63 – 000 Środa Wielkopolska, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta nabycia nieruchomości w Krzykosach”. Oferta powinna zawierać cenę nabycia netto wyrażoną kwotowo i słownie, równą co najmniej wartości wskazanej w operacie szacunkowym posiadanym przez Bank, oraz dane oferenta – w przypadku przedsiębiorców: firmę i adres oferenta, - w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres oferenta,. Nadto każda oferta powinna zawierać numer telefonu kontaktowego oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.
Bank ma prawo swobodnego wyboru oferty, a także odstąpienia od sprzedaży nieruchomości bez podania przyczyny, a nadto ma prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.